top of page

Optimering

Er jeres interne processer og arbejdsgange effektive?
Udnytter I virksomhedens ressourcer optimalt og leverer i den rette kvalitet til rette tid?
Hvis ikke – så er det ofte fordi de interne processer driller!

Vi er specialister i optimering af forretningsprocesser. Det handler om at skabe flow og effektivitet igennem virksomhedens processer, og ofte handler nøglen til succes om følgende:

 • Skab overblik over jeres forskellige procesforløb og sørg for at forskellige forløb også styres forskelligt.

 • Kortlæg værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter.

 • Sæt fokus på at ensarte og standardisere processer og træn organisationen i dem.

 • Sørg for at administrative rutiner, værktøjer og IT understøtter et effektivt og driftssikkert procesforløb.

 • Skab fælles forståelse omkring processer, samarbejde og ansvarsskift på tværs.

Vi assisterer blandt andet med:

 • Gennemførelse af procesanalyse og værdistrømsanalyse.

 • Processtøtte og projektledelse omkring gennemførelse af forbedringsprojekter.

 • Afholdelse af interne procesoptimeringsworkshops og seminarer.

 • Indførelse af LEAN Administration og Løbende forbedringer.

 • Simulering af arbejdsgange

ressourceoptimering

Ressourceoptimering i Produktion

Har I overblik over produktionens samlede omkostninger?
Kender i sammenhængen mellem de produkter og de produktionsplaner I afvikler, og det samlede omkostningsbillede forbundet hermed?

Begreber som effektivitet, produktivitet, spild og hurtige gennemløbstider er fortsat relevante, men i mange virksomheder er det nødvendigt at udvide fokus til en effektiv udnyttelse af de anvendte ressourcer. Her må inddrages energi, vand, miljøomkostninger samt indirekte produktionsomkostninger.

Integrate er specialister i ressourceoptimering i produktionen. Vi har udviklet stærke kompetencer og simuleringsløsninger, der giver overblik og beslutningsstøtte i arbejdet med at forbedre ressourceeffektiviteten i produktionen.

Integrate hjælper dig med ressourceoptimering, herunder:

 • Procesmapping og dataindsamling med henblik på at knytte proces- og forbrugsdata sammen.

 • Modellering af det samlede procesflow indeholdende processer, kapaciteter, procestider, osv.

 • Indførelse af ressource optimeringssimulator i virksomhedernes daglige drift.

 • Forankring af arbejdet med ressourceoptimering i virksomhedernes arbejde med LEAN.

processoptimering

Proceseffektivisering 

Med professionel sparring, erfaringsdeling og en velafprøvet struktur fører Integrate dig gennem processen uanset målet. Vores rådgivning henvender sig til alle typer virksomheder - dog tilpasses og skaleres vores koncepter til jeres virksomhed og ønsker.
Vi kan hjælpe jer med at:

 • Skabe succes i forandringsprojekter ved at etablere de rigtige rammer og regler på leder og medarbejderniveau.

 • Skabe de rigtige kompetencer ved at klæde dine medarbejdere på til at varetage de forskellige opgaver og roller.

Integrate kan varetage disse opgaver uanset om vi snakker projektledelse, målstyring, kompetence udvikling o.l.

leanmeeting

Lean og løbende forbedringer

Er Jeres processer effektive og strømlinede, og har I fokus på det der skaber værdi for kunderne?
Er Jeres medarbejdere dagligt involveret og motiveret for systematisk forbedringsarbejde? 
Oplever I at det er svært, at holde forbedringsprocessen i gang?

Integrate er specialister i LEAN og ledelse af løbende forbedringer og har igennem 20 år hjulpet virksomheder med at effektivisere produktion, logistik og forretningsprocesser med mål om øget konkurrencekraft og bedre bundlinje.
Succesfuldt forbedringsarbejde handler især om:

 • At opnå væsentlige optimeringsresultater på kort sigt.

 • At skabe et klart og gennemsigtigt koncept for produktion og logistikforløbet.

 • At skabe struktur i forbedringsarbejdet og sikre at alle er involveret – hele tiden.

 • At skabe sammenhæng mellem strategi, mål og performanceudvikling på lang sigt.

Integrate assisterer blandt andet med:

 • Gennemførelse af værdistrømsanalyse og design af fremtidigt optimeret koncept.

 • Uddannelse og træning af ledere og medarbejdere i LEAN og forbedringsarbejde.

 • Indførelse af Kaizen og forbedringstavler.

 • Gennemførelse af konkrete forbedrings-events i produktion og administration.

 • Processtøtte og projektledelse omkring gennemførelse af forbedringsprojekter.

 • Simulering af produktion og logistik.

logistics

Logistikoptimering

Er Jeres logistik- og forsyningskæde optimeret, og hvad vil det egentlig sige?
Optimeret logistik handler om at skabe den rigtige balance mellem lagerbinding, leveringsservice og logistikomkostninger.

En effektiv logistik og forsyningskæde er vor tids måske vigtigste konkurrenceparameter

Integrate er specialister i logistikoptimering.
Vi hjælper dig med logistikoptimering gennem blandt andet:

 • Værdistrømsanalyse på tværs af hele logistik- og forsyningskæden.

 • Analyse af intern logistik, vareflow, lagringsprincipper, transport, plukrutiner, pakkelinjer, palletering, forsendelse og distribution.

 • Dataanalyse, og optimering af bla. prognoser, variantstyring, seriestørrelser, lokationstyring, ordrestyring m.m.

 • Simulering og visualisering af logistik og forsyningskæder.

Logistikoptimering er en meget kompleks disciplin med mange parametre og forudsætninger indbygget. Vi er eksperter i dynamisk simulering, der skaber gennemsigtighed og et troværdigt beslutningsgrundlag i forbindelse med udvikling og optimering af logistik og forsyningskæder.

bottom of page